Insert Multiple Data dengan MySQLi dan PHP PDO

Untuk menjalankan Multiple SQL Statement, kita harus menggunakan query mysqli_multi_query(). Berikut ini beberapa contoh insert 3 baris data ke table “myguests” Contoh dengan MySQLi Object-oriented Contoh dengan MySQLi Procedural Contoh dengan PHP PDO Sumber : https://www.webhozz.com/blog/insert-multiple-data-dengan-mysqli-dan-php-pdo/